Hypotheek begrippen

Kredietnemer:  De kredietnemer is de partij die de lening afsluit en het geld leent van een geldverstrekker. De kredietnemer is dus de klant, dan wel de consument.
 
Kredietverstrekker:  De kredietverstrekker is de partij die het geld bedrag ter beschikking stelt aan de kredietnemer. De kredietverstrekker is dus degene die het geld leent aan de consument. In de meeste gevallen zal dit een bank of een verzekeringsbank zijn.
 
Lening: Een lening is het geldbedrag dat de kredietverstrekker ter beschikking stelt aan de kredietnemer. Er wordt een overeenkomst opgemaakt waarin de voorwaarden van de lening in worden omgeschreven en waarin afgesproken wordt welk bedrag er wordt geleend, welke looptijd hieraan verbonden (in welke termijnen de lening moet worden terugbetaald) en wat de rente is waarmee de terugbetaling van de lening wordt verhoogd.
 
Rente: De rente is het percentage over het geleende bedrag dat door de kredietnemer betaald moet worden aan de kredietverstrekker. De rente vormt tevens de inkomsten van de kredietverstrekker.
 
Looptijd:  De looptijd is de termijn waarbinnen het geleende bedrag plus de verschuldigde rente door de kredietnemer terugbetaald moet zijn aan de kredietverstrekker. De looptijd wordt bij leningen meestal aangegeven in maanden en bij hypotheken in jaren.
 
Aflossing:  De aflossing het maandbedrag dat de kredietnemer dient te voldoen aan de kredietverstrekker. Dit bedrag betreft een deel van de lening (evenredig aan het aantal maanden) vermeerderd met de rente die de kredietverstrekker rekent.
 
Rente: Onder rente verstaat men de vergoeding in geld die aan de kredietverstrekker wordt voldaan voor het verstrekken van de lening. De verschuldigde rente wordt uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat geleend wordt. Dit wordt ook wel de hoofdsom genoemd. De verschuldigde rente wordt vaak per jaar berekend en vervolgens per maand geïncasseerd. Bij een aflossingsvrije lening wordt alleen de rente als aflossing gerekend. Bij een vorm van lening waarbij wel afgelost wordt, zal het maandbedrag op den duur lager worden omdat het bedrag waarover de rente wordt berekend steeds lager zal worden. Gedurende de tijd dat de hoofdsom niet volledig is terugbetaald, blijft u rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. In plaats van de term rente wordt er ook wel gesproken van de term interest.